Algemene voorwaarden

Inhoud (content) van de pagina zoals deze wordt weergegeven in de winkel." id="input-description2" class="form-control summernote">

Deze Algemene Voorwaarden met daarin opgenomen de gebruiksvoorwaarden worden door koper aanvaard met het bij de bestelling aanvinken van het daarvoor opgenomen vakje (opt-in) of met het daadwerkelijk gebruik maken van het mobile applicatie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DAR/WIN Adviesgroep BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op: https://dw-advies.com/algemene-voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 DAR/WIN Adviesgroep BV

Onder “DAR/WIN Adviesgroep BV” wordt in deze Algemene Voorwaarden (gebruiksvoorwaarden) en op https://www.dw-advies.com (hierna te noemen: Site), DAR/WIN Adviesgroep BV handelend onder naam dw-advies.com webshop, gevestigd en kantoorhoudende te Oss, Leeuwerikhof 38, Nederland, en statutair gevestigd te Oss, Nederland. DAR/WIN Adviesgroep BV is ingeschreven in het Handelsregister te ‘s Hertogenbosch, onder KvK-nummer: 30130548

1.2 Koper

Onder de Koper wordt verstaan het bedrijf of de particulier die gebruik maakt van de aanbiedingen op https://www.dw-advies.com.

Artikel 2: Werkwijze

2.1 Algemeen

DAR/WIN Adviesgroep BV is leverancier voor zakelijke software, OCR-software en computer hardware. De online aanbiedingen worden gedaan via de webwinkel op de website https://www.dw-advies.com

2.2 Randvoorwaarden

Alle prijzen in de webwinkel worden in beginsel inclusief BTW getoond.

2.3 Werkwijze van de webwinkel

Op de website https://www.dw-advies.com wordt de bestelling geplaatst door het gekozen product middels de bestelknop in de winkelwagen te plaatsen.

2.4 Overeenkomst

Zodra koper een order plaatst wordt er een overeenkomst aangegaan. Indien aan deze overeenkomst geen gevolg kan worden gegeven door DAR/WIN Adviesgroep BV wordt de koper hierover geïnformeerd en indien mogelijk een alternatief aangeboden onder goedkeuring van de koper. Indien DAR/WIN Adviesgroep BV geen invulling kan geven aan de overeenkomst wordt deze ontbonden en eventueel gestorte gelden teruggestort binnen een termijn van 14 dagen.

Artikel 3: Inschrijving en uitschrijving bij DAR/WIN Adviesgroep BV

Voor het doen van bestellingen via de webwinkel is het niet nodig ingeschreven te zijn. De registraties bij de bestellingen zijn beperkt tot de afhandeling van de orders.

Artikel 4: Voorwaarden van een aankoop

4.1 Inhoud van een aankoop

Elke persoon, bedrijf of organisatie kan producten uit de webshop bestellen. De producten kunnen variëren in hun aanbod. De bestelling en wordt door de aanvrager aangegeven en afgehandeld aan de hand van de koop- en betalingsprocedure.

Mochten onverhoopt onjuistheden in de omschrijving van de aanvraag staan dan zal DAR/WIN Adviesgroep deze de aanvrager zo spoedig benaderen en zo mogelijk laten aanpassen.

4.2: Annulering van een koop

DAR/WIN Adviesgroep BV behoudt zich het recht voor aanvragen te annuleren, aan te passen of voortijdig stop te zetten zonder nadere opgaaf van redenen. In deze gevallen ontvangt de Koper afhankelijk van de betaalwijze het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour. De Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 5: Werkwijze bestelling

 • Selecteer het juiste product
 • Druk op de knop “in winkelwagen”
 • Het product wordt in de winkelwagen geplaatst
 • Druk op de knop afrekenen bij de winkelwagen
 • Controleer uw gegevens en uw bestelling
 • Vink een veld ”ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” aan en druk op de knop “Bevestigen”
 • Hierna wordt u door de afrekenmodule geleid
 • De bestelling is geplaatst. Dit wordt u bevestigd per e-mail met de bestelgegevens.

Artikel 6: Totstandkoming koop

6.1 Aanvaarding van koop

De aanvaarding door de Koper van het gekozen pakket door de bestelling van het desbetreffende tegoedbon via een klik op de knop "Bevestig bestelling" te bevestigen, daarbij deze Algemene Voorwaarden met gebruiksvoorwaarden te aanvaarden door het vakje dat daarvoor is opgenomen actief aan te vinken (opt-in) en vervolgens de betaling te voltooien.

6.2 Koopovereenkomst

De koopovereenkomst komt succesvol tot stand op het moment dat DAR/WIN Adviesgroep BV de betaling van de Koper met succes heeft kunnen boeken.

6.3 Betaling

Voor de betaling zijn de volgende betaalmogelijkheden beschikbaar:

 • iDeal
 • Credit Card (Mastercard / Visa Card)
 • Bancontact / Mister Cash
 • Vpay
 • Paypal
 • Directe betaling (bankoverschrijving)

Mocht de betaling bij de eerste poging geen succes opleveren, bijvoorbeeld omdat de aangegeven rekening niet bestaat of geen toereikend saldo heeft, dan komt de aankoop van niet tot stand.

6.4 Bevestiging van de koopovereenkomst

Zodra DAR/WIN Adviesgroep BV de betaling van de Koper heeft ontvangen, bevestigt DAR/WIN Adviesgroep BV de koopovereenkomst en daarmee de bestelling van de Koper van de deal, door een bestellingsbevestiging per e-mail te sturen.

Na de door DAR/WIN Adviesgroep BV ontvangen betaling, wordt er binnen de aangegeven levertermijn geleverd. Daarvoor ontvangt de koper een bevestigingsemail van DAR/WIN Adviesgroep BV.

6.5 Levering

Als de koper het product heeft afgerekend, dan wordt de bestelling uitgeleverd en bij de klant geleverd. Na de door DAR/WIN Adviesgroep BV ontvangen betaling, wordt er binnen de aangegeven levertermijn geleverd op het door de koper aangegeven adres.

DAR/WIN Adviesgroep BV heeft als standaard leveringsgebied Nederland en België. Voor leveringen buiten dit gebied zullen extra leverkosten (per levering en bestemming) berekent worden.

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1 Herroepingsrecht voor fysieke goederen

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post; DAR/WIN Adviesgroep BV, Leeuwerikhof 38, 5348 XM Oss of e-mail; admin@dw-advies.com) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2 Informatie over het herroepingsrecht voor digitale inhoud

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag in geval van dienstenovereenkomsten of overeenkomsten voor de levering van water, gas of elektriciteit, voor zover deze niet in een beperkt volume of in een bepaalde hoeveelheid gereed voor verkoop zijn gemaakt, van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, van de sluiting van de overeenkomst.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.3 Gevolgen van de herroeping voor fysieke goederen

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

7.4 Gevolgen van de herroeping voor digitale inhoud

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste wijze van levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

7.5 Voorwaarden en aanvang van de herroepingstermijn

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van het goed.

A. Tijdens de herroepingstermijn (bedenktijd) moet zorgvuldig omgegaan worden met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

B. Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u geheel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

C. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

 

7.6 Uitsluiting van het herroepingsrecht

A. Uitsluiting van herroepingsrecht is voor de volgende producten en of diensten:

a.  die specifiek voor de koper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper

b.  die duidelijk persoonlijk van aard zijn

c.  die reeds volledig (digitaal) geactiveerd zijn waardoor het product niet meer te hergebruiken is.

d.  bij een waardevermindering door gebruik die verder gaat dan nodig om aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen.

 

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

 • digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht

7.7 Teruglevering en terugbetaling in geval van herroeping

Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal DAR/WIN Adviesgroep BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen na ontvangst van het goed.

 1. U stuurt het product terug of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons binnen 14 dagen na de herroeping.
 2. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.
 4. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of dat wij deze kosten zelf dragen.
 5. Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan komen uitsluitend de verzendkosten voor rekening van de koper.

Artikel 8: Wijze van leveren van de goederen

In dit artikel wordt onder “levering” de wijze van levering door DAR/WIN Adviesgroep BV aangeboden producten bedoeld.

8.1 Levering

De bestelde en betaalde producten worden door DAR/WIN Adviesgroep BV geleverd op het door de koper aangegeven adres zonder meerkosten behoudens vooraf overeengekomen afspraken. Zie voor gedetailleerde afspraken https://dw-advies.com/verzending.

8.2 Levertijd

De levertijd van fysieke producten bedraagt circa 24 uur vanaf de ontvangst bevestiging van de bestelling tenzij anders aangegeven en mits de bestelling geplaatst is voor 15.00 uur (NL-tijd).

Voor een Refurbished producten is ‘same day delivery’ mogelijk tegen een vergoeding.

De levertijd voor digitale producten ligt veelal binnen 24 uur.

Met betrekking tot feestdagen, dient rekening gehouden te worden met een langere levertijd

8.3 Vertraging in levertijd

Late levering door feestdagen, weekenden en andere redenen die niet afhankelijk zijn van verantwoordelijke voor de levering partijen, is een uitzondering uit de bovengenoemde.

In alle andere gevallen wordt de koper hierover geïnformeerd.

Artikel 9: Klantenservice

Klantenservice van DAR/WIN Adviesgroep BV is op werkdagen van 9.00-17.00 op telefoonnummer op het op de website aangegeven telefoonnummer bereikbaar. Via e-mail (info@dw-advies.com, is onze klantenservice van maandag tot en met vrijdag bereikbaar.

Artikel 10: Klachten

Hebt u een klacht of bent u ontevreden over onze producten en diensten dan horen wij dit graag direct van u. Wij doen er alles aan om het probleem te herstellen.

In geval van klachten of ontevredenheid over de geleverde prestatie of het geleverde product kunt u dit kenbaar maken via onze klantenservice (+31 (0) 412 854 032). Daarnaast kunt u het klachtenformulier invullen en deze per post of per e-mail (info@dw-advies.com) in te sturen. U ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen onze reactie.

U kunt ook via de website van de EU een klacht indienen voor verdere behandeling. http://ec.europa.eu/odr

Artikel 10: Wijzigingen website

DAR/WIN Adviesgroep BV behoudt zich het recht voor om de omvang en functionaliteiten van de website te allen tijde te wijzigen, te beperken of stop te zetten.

Hoewel DAR/WIN Adviesgroep BV er alles aan doet om haar service zonder technische storingen aan te bieden, kunnen met name onderhoudswerkzaamheden, de verdere ontwikkeling en/of andere storingen de gebruiksmogelijkheden beperken en/of tijdelijk onderbreken. Onder bepaalde omstandigheden kan hierbij dataverlies ontstaan.

DAR/WIN Adviesgroep BV aanvaardt geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de services of voor technische storingen of dataverlies.

Artikel 11: Wijziging Algemene Voorwaarden

DAR/WIN Adviesgroep BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in haar gebruikersvoorwaarden en / of privacy-beleid door te voeren, zonder voorafgaande kennisgeving aan de eindgebruiker. Wij raden u daarom aan van tijd tot tijd de Algemene Voorwaarden op de Site te herlezen. Door gebruik te maken van de Site, gaat de gebruiker, zowel koper als verkoper, akkoord met de voorwaarden die DAR/WIN Adviesgroep BV heeft samengesteld. Als gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de beschreven algemene voorwaarden (de "Gebruikersvoorwaarden" of "Overeenkomst"), verzoekt DAR/WIN Adviesgroep BV de eindgebruiker om zich/haar te onthouden van het gebruik maken van de Site.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Overeenkomst is het Nederlandse recht en de Nederlandse rechter van toepassing.
Voor overeenkomsten die niet zijn gesloten met consumenten is de plaats van betaling 's-Hertogenbosch en de uitsluitend bevoegde rechtbank 's-Hertogenbosch. Het forum is eveneens 's-Hertogenbosch, indien bij het instellen van een gerechtelijke eis de woonplaats of de normale verblijfsplaats van de contractpartner niet bekend zijn of indien deze geen zetel in Nederland (meer) heeft.